Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 
 

Artikel 1: Algemeen

Pribon bvba: Pribon bvba met maatschappelijke zetel te Grootrees 5, 2460 Kasterlee, België, Ondernemingsnummer 0638.792.708

afnemer : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of het Belgisch Handelsregister en die beschikt over een bij Pribon bvba aangemaakte zakelijke account en met wie Pribon bvba een overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan Pribon bvba een aanbieding doet.

dag : kalenderdag.

overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen Pribon bvba en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

product : ieder op grond van de overeenkomst door Pribon bvba aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

voorwaarden : deze algemene voorwaarden

 1. is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Pribon bvba van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Pribon bvba .
 2. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, of plaatsen van bestelling op de website, als door de klant aanvaard beschouwd.
 3. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.
 4. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Pribon bvba.

Artikel 2: Het aanbod

 1. Ieder aanbod van Pribon bvba op de website is vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Pribon bvba niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs

Artikel 3: Prijzen

Prijzen welke door Pribon bvba in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Pribon bvba meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Wanneer een niet Belgische afnemer uit Europa met zijn zakelijk account een product of dienst van Pribon bvba aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Pribon bvba in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Pribon bvba totdat afnemer alle verplichtingen uit de met Pribon bvba gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
Door Pribon bvba geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Pribon bvba veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Pribon bvba daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
In het geval Pribon bvba zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Pribon bvba en door Pribon bvba aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pribon bvba zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 5: Levering en uitvoering

De Pribon bvba zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer dat gekoppeld is aan zijn inschrijving in het Belgisch handelsregister of aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland). Pas nadat een verificatie van het zakelijk account heeft plaatsgevonden kan de afnemer aan het bedrijf een andere plaats van levering kenbaar maken.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Pribon bvba het bedrag dat de afnemer reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Pribon bvba zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Pribon bvba tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Reclame en herroepingsrecht

Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
Bij de aankoop van producten heeft de particuliere afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de Pribon bvba bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens deze termijn zal de particuliere afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De particuliere afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien particuliere afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Pribon bvba retourneren, conform de door de Pribon bvba verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemers staat altijd zelf in voor de verzendkosten en de betaling daarvan. Pribon bvba zal terugzend kosten niet vergoeden.
Zakelijke klanten kunnen geen beroep doen op herroepingsrecht.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 7: Conformiteit en fabrieksgarantie

De Pribon bvba staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie.
Een door de Pribon bvba, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de Pribon bvba kan doen gelden.
Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Pribon bvba geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Pribon bvba is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pribon bvba aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Pribon bvba toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Pribon bvba jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan Pribon bvba betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.
Pribon bvba is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Pribon bvba is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pribon bvba of zijn ondergeschikten.

Artikel 9: Vrijwaring

De afnemer vrijwaart Pribon bvba voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Pribon bvba toerekenbaar is.
Indien Pribon bvba uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Pribon bvba zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Pribon bvba, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Pribon bvba en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 10: Overmacht

De Pribon bvba is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Pribon bvba geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pribon bvba niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Pribon bvba heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Pribon bvba zijn verbintenis had moeten nakomen.
Pribon bvba kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover Pribon bvba ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pribon bvba gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11:  Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Pribon bvba, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de Pribon bvba ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Pribon bvba binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Pribon bvba is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Pribon bvba zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Turnhout.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Pribon bvba en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Pribon bvba of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pribon bvba de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

De klant zal aanduidingen van Pribon bvba of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Pribon bvba staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Pribon bvba geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 14: Betaling

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 2 % per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 15% met een minimum van 25,00 EURO.